Praznik KS Ljubno

24. avgusta 1941 so v Ljubnem ustrelili prvih pet talcev, zato je bil ta dan izbran kot praznik v spomin nanje.

V počastitev praznika je v naši krajevni skupnosti vedno še posebej živahno. Na Posavcu so bile organizirane igre za otroke, odigrali smo tradicionalno nogometno tekmo debeli : suhi. V Otočah pa je bila organizirana gasilska vaja, pred Domom ŠD Ljubno so potekale še vaške igre.

V tem letu smo v krajevni skupnosti skupaj z občino kar precej postorili:

 • V pisarni Krajevne skupnosti so bila zamenjana okna, obnovljena je bila fasada.

 • Pri Bemostru je bila postavljena varovalna ograja.

 • Na pokopališču v Ljubnem je bil urejen prostor za posip pepela umrlih, nameščen je bil avtomatski sistem za namakanje tega prostora.

 • Obnovljen je bil križ (razpelo) na pokopališču.

 • Na Praprošah so bile postavljene klopi za sprehajalce in kolesarje.

 • Ob nogometnem igrišču je bila nameščena nova ograja in nove klopi za igralce.

 • Nasuta je občinska pot okrog Ljubenskega polja z obljubo Komunale, da se dodatno pogredira, nasuje in utrdi.

 • Po vseh vaseh v krajevni skupnosti so bile tam, kjer se je pokazala potreba, na novo postavljene oglasne deske, stare smo nadomestili z novimi.

Načrtujemo pa naslednje investicije:

 • Največja od njih je obnova dotrajanega opornega zidu na vrhu vasi pri Ambrožiču z razširitvijo cestišča na tem delu. Opravljen je bil ogled, oddana je vloga, v teku je pridobivanje potrebne dokumentacije.

 • Nad parkiriščem pri cerkvi bo še v letošnjem letu zamenjana dotrajana varovalna ograja.

 • Na pokopališčih v Ljubnem in Otočah se bodo nadaljevala nujna vzdrževalna dela.

 • V Otočah bo urejeno odvodnjavanje meteorne vode – na Štularjevem travniku bo zgrajen jašek.

 • Nasproti poslovilnih vežic v Otočah bodo posajene manjkajoče ciprese.

 • Na obeh otroških igriščih, v Ljubnem in na Posavcu, bodo do konca tega leta sanirana dotrajana igrala, dodana bodo tudi nova, modernejša.

 • V letu 2024 želimo v športnem parku v Ljubnem zgraditi še igrišče za odbojko na mivki.

 • Pričakovali smo, da bo Direkcija za vode Republike Slovenije na Občino Radovljica prenesla lastništvo parcele ob Savi na Posavcu, kjer bi uredili športno igrišče. Na žalost je bila prošnja zavrnjena in bo potrebno iskati nove rešitve.

 • Po vodni ujmi se ureja uničen odsek ceste Ljubno-Praproše. Kasneje bo potrebno preplastiti še nekatere dele cest proti Praprošam.

 • Na Praprošah je potrebno urediti odvajanje meteorne vode.

Seveda ne gre brez težav. Počasi teče pridobivanje dovoljenj in soglasij, kjer so ta potrebna. Že nekaj let eden od naših krajanov stalno pošilja zahteve za informacije javnega značaja, kar tajništvu krajevne skupnosti in občini povzroča veliko dodatnega, po našem mnenju nepotrebnega dela.

Sicer pa smo zadovoljni, ker dobro sodelujemo z Občino Radovljica, z županom, z vsemi društvi v KS, s podružnično šolo v Ljubnem in z vrtcem na Posavcu. Upamo, da bo tako tudi vnaprej v zadovoljstvo vseh krajanov. Še naprej računamo na vašo pomoč in sodelovanje.

Čestitam vam ob krajevnem prazniku!

Dejan Šparakl
predsednik KS Ljubno

 

Zapora cest zaradi kolesarske dirke

Vrhunec letošnje dirke predstavlja nedeljska preizkušnja za rekreativne kolesarje, ki se bodo s startom ob 9. uri podali na 68 km oz. 136 km dolgo traso po zaprtih cestah. Živopisana karavana z več kot 1.000 kolesarji iz 23 držav se bo nadzorovano podala na kolesarsko doživetje vse do kilometra 0 v Nemiljah, nato pa – vsak v svojem ritmu – vse do gorskega cilja na Jamniku. Tu in na poti do vrha, v Podblici, rojstnem kraju Mateja Mohoriča, ambasadorja L’Etape Slovenia, pričakujemo pestro dogajanje in močno spodbujanje navijačev, saj je vzpon res kraljevski.

S spustom v Kropo bo karavana kolesarjev nadaljevala tudi skozi Ljubno in preko Praproš proti Tržiču in skozi Golnik v Bašelj ter nato v Spodnjo Belo mimo posestva Brdo, kjer se bodo pomerili na sprint segmentu in zaključili krog s prihodom po Jelenovem klancu v startno-ciljni prostor v Kranju. Dolgoprogaši bodo nadaljevali svojo epsko dirko v drugi krog.

Več informacij o dirki, spremljevalnim programu in zaporah cest je na voljo na spletni strani L’Etape Slovenia.

Zapora ceste Ljubno – Praproše

Zaradi asfaltiranja cestišča bo v ponedeljek 4.9.2023 med 7.00 in 17.00 uro izvedena popolna zapora ceste LC 428142 Kovor-Brdo-Ljubno na odseku med naseljem Ljubno in naseljem Praproše.

Prehod z vozili preko območja v času popolne zapore ne bo mogoč. 

Obvoz bo mogoč po ostalih lokalnih oziroma regionalnih cestah preko občine Tržič.

Zapora 4. septembra 2023

Obvezno preventivno prekuhavanje vode!

Z današnjim dnem, petek 4. 8. 2023, je razglašen preventivni ukrep prekuhavanja pitne vode za vse uporabnike na širšem območju naselja Radovljica in velja za vsa našteta naselja: Radovljica, Vrbnje, Gorica, Nova vas, Zapuže, Dvorska vas, Zgornji Otok, Spodnji Otok, Mošnje, Globoko, Črnivec, Brezje, Noše, Peračica, Dobro polje, Ljubno in Posavecin za širše območje naselja Begunje za vsa našteta naselja; Begunje, Poljče, Zgoša, Slatna, Srednja vas, Zadnja vas, Mlaka, ter za širše območje naselja Lancovo za vsa našteta naselja; Lancovo, Zgornja Lipnica, Spodnja Lipnica, Ravnica, Brda, Vošče.
Preventivni ukrep prekuhavanja pitne vode velja do preklica.
Preventivni ukrep prekuhavanja vode je potreben zaradi izdatnejših padavin in s tem pogojenim možnim trenutnim vplivom padavinskih meteornih vod na vodozbirnih območjih vodnih virov.

Navodila za prekuhavanje:
https://nijz.si/moje-okolje/pitna-voda/navodila-o-prekuhavanju-vode/