Praznik KS Ljubno

24. avgusta 1941 so v Ljubnem ustrelili prvih pet talcev, zato je bil ta dan izbran kot praznik v spomin nanje.

V počastitev praznika je v naši krajevni skupnosti vedno še posebej živahno. Na Posavcu so bile organizirane igre za otroke, odigrali smo tradicionalno nogometno tekmo debeli : suhi. V Otočah pa je bila organizirana gasilska vaja, pred Domom ŠD Ljubno so potekale še vaške igre.

V tem letu smo v krajevni skupnosti skupaj z občino kar precej postorili:

 • V pisarni Krajevne skupnosti so bila zamenjana okna, obnovljena je bila fasada.

 • Pri Bemostru je bila postavljena varovalna ograja.

 • Na pokopališču v Ljubnem je bil urejen prostor za posip pepela umrlih, nameščen je bil avtomatski sistem za namakanje tega prostora.

 • Obnovljen je bil križ (razpelo) na pokopališču.

 • Na Praprošah so bile postavljene klopi za sprehajalce in kolesarje.

 • Ob nogometnem igrišču je bila nameščena nova ograja in nove klopi za igralce.

 • Nasuta je občinska pot okrog Ljubenskega polja z obljubo Komunale, da se dodatno pogredira, nasuje in utrdi.

 • Po vseh vaseh v krajevni skupnosti so bile tam, kjer se je pokazala potreba, na novo postavljene oglasne deske, stare smo nadomestili z novimi.

Načrtujemo pa naslednje investicije:

 • Največja od njih je obnova dotrajanega opornega zidu na vrhu vasi pri Ambrožiču z razširitvijo cestišča na tem delu. Opravljen je bil ogled, oddana je vloga, v teku je pridobivanje potrebne dokumentacije.

 • Nad parkiriščem pri cerkvi bo še v letošnjem letu zamenjana dotrajana varovalna ograja.

 • Na pokopališčih v Ljubnem in Otočah se bodo nadaljevala nujna vzdrževalna dela.

 • V Otočah bo urejeno odvodnjavanje meteorne vode – na Štularjevem travniku bo zgrajen jašek.

 • Nasproti poslovilnih vežic v Otočah bodo posajene manjkajoče ciprese.

 • Na obeh otroških igriščih, v Ljubnem in na Posavcu, bodo do konca tega leta sanirana dotrajana igrala, dodana bodo tudi nova, modernejša.

 • V letu 2024 želimo v športnem parku v Ljubnem zgraditi še igrišče za odbojko na mivki.

 • Pričakovali smo, da bo Direkcija za vode Republike Slovenije na Občino Radovljica prenesla lastništvo parcele ob Savi na Posavcu, kjer bi uredili športno igrišče. Na žalost je bila prošnja zavrnjena in bo potrebno iskati nove rešitve.

 • Po vodni ujmi se ureja uničen odsek ceste Ljubno-Praproše. Kasneje bo potrebno preplastiti še nekatere dele cest proti Praprošam.

 • Na Praprošah je potrebno urediti odvajanje meteorne vode.

Seveda ne gre brez težav. Počasi teče pridobivanje dovoljenj in soglasij, kjer so ta potrebna. Že nekaj let eden od naših krajanov stalno pošilja zahteve za informacije javnega značaja, kar tajništvu krajevne skupnosti in občini povzroča veliko dodatnega, po našem mnenju nepotrebnega dela.

Sicer pa smo zadovoljni, ker dobro sodelujemo z Občino Radovljica, z županom, z vsemi društvi v KS, s podružnično šolo v Ljubnem in z vrtcem na Posavcu. Upamo, da bo tako tudi vnaprej v zadovoljstvo vseh krajanov. Še naprej računamo na vašo pomoč in sodelovanje.

Čestitam vam ob krajevnem prazniku!

Dejan Šparakl
predsednik KS Ljubno